Русский | Українська          
   
Публикации

Взаємозв'язок маркетингу із діловими процесами організації


Галина Зіміна,
Засновник та директор консалтингового центру ШАУЗ,
Системний консультант-тренер, Коуч

06 июля 2014 года

Успішна бізнес-діяльність діяльність підприємства
можлива лише за умови успішної маркетингової діяльності,
яка полягає в інформаційному забезпеченні управлінських рішень,
постійного моніторингу ринкового середовища.

Для збирання, оброблення та аналізу інформації про споживачів, конкурентів, постачальників тощо і проведення маркетингових досліджень на підприємстві треба створити спеціальну корпоративну маркетингову інформаційну систему (КМІС).

Корпоративна маркетингова інформаційна система — це безперервно діюча система, призначена для збирання, оброблення, аналізу, оцінювання розподілу інформації, яка необхідна для прийняття рішень із питань маркетингового планування, втілення у життя та контролю з виконанням маркетингових заходів.

Отримана за допомогою КМІС інформація допоможе керівництву визначити її ділову стратегію, яка має на меті упевнитись, що фірма знаходить і розвиває сильні виробництва і скорочує або взагалі згортає слабкі.

Після прийняття керівництвом фірми стратегічного рішення щодо кожного свого виробництва переходять до планування маркетингу. На цьому етапі розробляють деталізовані плани для кожного вироб­ництва, господарського підрозділу, товару чи товарної марки фірми.

Річний план маркетингу стає основою для координації усіх видів діяльності: виробничої, маркетингової, фінансової.

ЧОТИРИ ДОПОМІЖНІ ПІДСИСТЕМИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ КМІС:

1. Система внутрішньої звітності підприємства дає змогу стежити за показниками, які відображають рівень поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріальних запасів, рух готівки, дані про дебіторську ікредиторську заборгованості, інші показники внутрішньої звітності.
Для інформаційного забезпечення усіх підрозділів необхідними даними на підприємстві доцільно використовувати комп'ютерні мережі. Іх застосування дає змогу менеджерові з маркетингу оперативно отримувати всі копії необхідних документів внутрішньої звітності підприємства, що має надзвичайно важливе значення для своєчасного прийняття маркетингових рішень.

2. Система збирання поточної маркетингової інформації — це комплекс джерел і процедур, які застосовують для отримання щоденної інформації про різні події, що відбуваються на ринку.
Джерелами отримання поточної зовнішньої інформації є книжки, газети, журнали, спеціальні публікації, бесіди з покупцями, постачаль­никами, посередниками, співробітниками самого підприємства чи його конкурентів.
Необхідні повідомлення можна також придбати у спеціа­лізованих фірм-постачальників зовнішньої поточної інформації.
На деяких підприємствах призначають фахівців з акумулювання „марке­тингового інтелекту", яким доручають, наприклад, вивчення діяльності конкурента за допомогою усебічного дослідження придбаного товару; відвідування „днів відчинених дверей", спеціалізованих виставок, зборів акціонерів; ознайомлення зі звітами про роботу конкурентів; прове­дення бесід із працівниками підприємства, зокрема з торговельними агентами.

3. Система маркетингових досліджень дає змогу оперувати інформацією, отримання якої потребує проведення окремого дослідження.
Маркетингові дослідження — це проектування, збирання, оброблення та аналіз даних, які потребують спеціального дослідження конкретної маркетингової проблеми.
Підприємство може провадити маркетингові дослідження власними силами, а також отримати результати досліджень, замовляючи їх спеціалізованим фірмам. Великі підприємства, як звичайно, мають власні відділи маркетингових досліджень, у складі яких є фахівці з моделювання, соціологи, психологи, розробники планів.

Найважливішими напрямами маркетингових досліджень є:
• дослідження поведінки споживачів;
• вивчення кон'юнктури ринку;
• аналіз збуту;
• визначення місткості ринку та частки підприємства в загальному обсязі продажу;
• коротко- та довготермінові прогнози;
• дослідження політики цін;
• аналіз діяльності конкурентів тощо.

4. Аналітична система маркетингу, яка охоплює прогресивні засоби для аналізу даних і проблемних ситуацій. Вона складається із статистичного банку і банку моделей.

Бажаю Вам Успішного Бізнесу за допомогою успішної маркетингової діяльності

Мизавжді раді допомагати нашим клієнтам бутиконкурентоздатними, унікальними, компетентними таефективними!